ISOP Logo

NOUTĂȚI FISCALE PE PERIOADA COVID 19

În contextul,

 (i) declanșării stării de urgență pentru perioada 16.03.2020 – 14.05.2020 în conformitate cu dispozițiile Decretului nr. 195/2020, Decretului nr.240 din 14.04.2020

 (ii) al suspendării activității unor agenți economici și limitarea deplasărilor persoanelor fizice prin Ordonanțele Militare nr. 1/2020, 2/2020 și 3/2020

(iii) al recomandărilor privind izolarea socială cu scopul de a preîntâmpina răspândirea virusul COVID-19,

Măsurile guvernamentale au stabilit și o serie de facilități fiscale și sociale pe care operatorii economici le pot aplica pentru fundamentarea unor programe de restructurare pe perioada crizei generate de pandemia COVID 19. Măsurile fiscale și sociale adoptate prin:

În sinteză măsurile fiscale reglementate prin actele normative mai sus prezentate sunt următoarele:

1.Depunerea declarațiilor fiscale: Având în vedere că s-a tot mediatizat intenția guvernanților de a adopta măsuri pentru amânarea depunerii declarațiilor fiscale,se impune clarificarea următoarelor chestiuni:

  • Se amână termenele de depunere a declarațiilor fiscale?
  • Ce se întâmplă în situația  nedepunerii în termen a declarațiilor fiscale ?

Nu s-a adoptat nicio măsură în sensul amânării depunerii Declarațiilor fiscale, nedepunerea declarațiilor putând fi sancționată cu amendă.

2.Plata obligațiilor fiscale: Se amână termenul de plată de la 31.03.2020 la 30.06.2020 cu acordarea bonificației de 10%, pentru următoarele obligații:

·        impozitul pe clădiri;

·        impozitul pe terenuri;

·        impozitul pe mijloacele de transport, cu următoarea observație: Amânarea NU se aplică pentru taxa pe clădiri și taxa pe terenuri,datorate de cei care au în concesiune, administrare, închiriere și folosință clădiri și terenuri proprietate de stat.

Pentru toate celelalte obligații fiscale, termenul de plată NU se modifică!

3. Se datorează dobânzi și penalități de întârziere dacă nu se respectă termenul de plată a obligațiilor fiscale? NU SE CALCULEAZĂ ȘI NU SE DATOREAZĂ PENALITĂȚI ȘI MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE, pentru toate obligațiile fiscale cu scadența după 21.03.2020 și neachitate până la 14.06.2020 (adică neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea situației de urgență).

De asemenea, NU SE CALCULEAZĂ ȘI NU SE DATOREAZĂ dobânzi și penalități Pentru plata cu întârziere aratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 14.06.2020.

4.Bonificație acordată pentru plata la timp a impozitelor:

În Monitorul Oficial nr. 260/2020 din data 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative  care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv din 30 martie 2020.

Prin aceasta Ordonanță, se acordă o bonificație contribuabililor care își achită, la scadență, impozitul pe profit cu termen scadent 25.04.2020.

Bonificația se aplică de către entitățile plătitoare și are un cuantum diferit, în funcție de categoria în care contribuabilul se încadrează,astfel:

·  Marii contribuabili beneficiază de o bonificație de 5%;

·  Contribuabilii mici și mijlocii, precum și alți contribuabili (spre exemplu, fundații, ONG-uri, unități de învățământ private etc.), beneficiază de o bonificație de 10%.

Se impune precizarea că plătitorii de impozit pe profit vor avea obligația de a înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit bonificația calculată în temeiul ordonanței.

De asemenea, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor beneficia de o bonificație de 10% pentru plata la scadență a impozitului datorat pentru trimestrul I 2020, cu termen de plata 25.04.2020. Aceștia vor scădea din impozitul datorat bonificația calculată potrivit Ordonanței.

5. Facilități privind TVA datorată în vamă

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) nu vor face plata efectivă a TVA aferentă importurilor de medicamente, echipamente de protecție și alte dispozitive medicale și sanitare care pot fi folosite pentru prevenirea,limitarea și combaterea COVID-19, pe parcursul perioadei de timp cât este declarată starea de urgență pe teritoriul României, precum și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia. Aceste persoane vor înregistra TVA aferentă prin mecanismul taxării inverse, dreptul de deducere fiind exercitat conform regulilor generale prevăzute de lege.

6. Executarea silită a obligațiilor fiscale și controalele fiscale 

În perioada 21.03.2020 – 14 iulie 2020 sunt suspendate măsurile de Executare silită prin poprirea creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

În ceea ce privește efectuarea controalelor fiscale, acestea vor putea fi realizate cu respectarea  dispozițiilor art. 50 al Decretului 195/2020: “Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

7. Depunerea SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv”.

8. Alte măsuri fiscale

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată anticipată  de impozit pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit curent, modalitatea de calcul adoptată urmând a se păstra pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Aceste prevederi vor fi aplicabile și de către contribuabilii care au optat pentru un an fiscal modificat, începând cu calculul pentru primul trimestru care se încheie în 2020.

Se menține posibilitatea restructurării obligațiilor fiscale conform Ordonanței 6/2019, notificarea privind intenția de restructurare urmând a fi depusă până la 31.07.2020.

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Prin derogare de la prevederile art.169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală,taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central,cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscal, cu excepțiile prevăzute de lege..

Dr. Mihaela MURARIU

Inapoi