ISOP Logo

Noi facilități fiscale pentru debitorii cu obligații bugetare restante la 31.03.2020.

O.U.G.90/2020  care modifica O.G.6/2019stabilește o serie de facilități menite să prevină insolvența.

Astfel,în scopul revitalizării dar şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Ca o noutate binevenita, s-a prevăzut că restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

Conditii pentru a beneficia de facilitate:

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)     să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementatăde Codul de Procedura fiscal;

b)     să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c)      să nu se afle în procedura insolvenței;

d)     să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e)     să aibă depuse toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal;

f)      să îndeplinească testul creditorului privat prudent;

Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obţine un grad mai mare de recuperare a creanţelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Condiţia de la lit. e) se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile bugetare au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal competent sau debitorul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative prevăzute de lege în termen de 10 zile lucrătoare;

Notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare

Debitorul care doreştesă îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 30.09.2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi de a se adresa unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi atestului creditorului privat prudent.

Testul creditorului privat prudent este o analiză pe care contribuabilii care vor să intre în mecanismul de restructurare pentru datoriile bugetare de peste un milion de lei trebuie să o prezinte Fiscului pentru a demonstra că planul de restructurare propus ar aduce statului mai mulți bani decât dacă ar fi executați silit sau ar intra în faliment. Pe parcursul procedurii, contribuabilii în restructurare vor fi nevoiți uneori să ajusteze această analiză.

Practic, statul trebuie să se comporte ca orice creditor privat care s-ar afla în situația lui și, pentru aceasta, analizează toate soluțiile posibile de a-și recupera creanța respectivă în diferite metode de recuperare: executarea silită, intrarea în procedura de faliment - cât poți recupera în procedura de faliment sau, în funcție de specificul activității respective, ce alte soluții ar mai putea exista.

În varianta în care planul de restructurare demonstrează un grad de recuperare mai ridicat ca celelalte variante posibile, se poate concluziona că rezultatul testului creditorului privat e pozitiv și se argumentează o astfel de măsura de eșalonare.

Conţinutul planului de restructurare

Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, respectiv plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării;

b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare;

c) stingerea obligațiilor principale prin darea în plată a unor bunuri imobile;

d) anularea cu maximum 50% a unor obligații principale și accesorii cu excepția celor ce reprezintă ajutor de stat de recuperat;

Pentru măsura înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă și următoarele:

a) perioada necesară pentru înlesnirea la plată, precum şi cuantumul şi termenele de plată a ratelor stabilite printr-un grafic de plată. Înlesnirea la plată nu trebuie să depăşească 7 ani, existând însă cu posibilitatea prelungirii;

b) modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare, având în vedere că debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare o serie de obligații bugetare curente cât și un coeficient din cuantumul obligațiilor principale pentru care se introduce înlesnirea la plată în situația în care planul de restructurare a propus măsuri de anulare.

Inapoi