ISOP Logo

Ajustarea TVA în cazul debitorilor incerți, în faliment sau reorganizare juridică

 Modificările în materia legislației fiscale aduc următoarele beneficii creditorilor înscriși în Tabelul definitiv al societăților pentru care se deschide procedura de faliment sau pentru care se confirmă un plan de reorganizare.

Potrivit art. 287, lit (d), Cod Fiscal, în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încaasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată, acesta din urmă are posibilitatea ajustării TVA. 

Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii prin care s-a deschis intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența. 

Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentință, sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment. 

În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 01 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie 2019. 

Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de Procedură Fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoare adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încadrate sume aferente creanțelor respective, se anulează corespunzător ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei discale în care acestea sunt încasate. 

În raport cu prevederile legale sus menționate, creditorii care se regăsesc în aceste situații vor proceda după cum urmează:

  • pentru debitorii care au intrat în faliment anterior datei de 01 ianuarie 2019 și până la data de 09 ianuarie 2019 nu s-a finalizat (nu s-a pronunțat închiderea procedurii de faliment prin decizie definitivă), aceștia au dreptul de a ajusta (reduce) baza impozabilă a TVA și, implicit, reducerea TVA colectată, începând cu 01 ianuarie 2019. 
  • documentele justificative sunt următoarele: 
    • sentința judecătorească/încheierea de intrare(deschidere) în(a) faliment(ului) a debitorului (anterior datei de 01 ianuarie 2019); acestă sentință/încheiere de deschidere a falimentului nu trebuie să fie definitivă/definitivă și irevocabilă, după cum reiese din prevederilor Codului Fiscal; acest atribut este valabil doar în cazul hotărârilor prin care se dispune închiderea falimentului. 
    • facutir generatoare ale crenței ce va face obiectul ajustării. 

În baza documentelor sus enunțate, creditorii vor emite factura cu semnul minus pentru sumele care fac obiectul ajustării bazei de impozitare și, implicit a TVA colectată. (se scrie minus la cantitate, plus la preț, minus la valoarea fără TVA, minus la valoarea TVA-ului și minus la totalul facturii). Pe factură se face trimitere la facturile inițiale emise de către debitorul în faliment sau reorganizare și se va înscrie mențiunea ”Ajustare bază TVA conform art. 287 lit. d) din Codul Fiscal. 

Obligativitatea emiterii unei facturi rezultă din prevederile art. 330 ”Corectarea documentelor„ alin (2) din Codul Fiscal prin care se face precizarea: „În situațiile prevăzute la art. 287 furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită factuei sau alte documente, cu valorile înscrie cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce, sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise și beneficiarului, cu excepția situației prevăzute la art. 287 lit. d). 

Așa cum rezultă din textul de lege, factura emisă pentru ajustarea în minus a bazei de impozitare nu se transmite și firmei declarate în stare de faliment. 

Inapoi