ISOP Logo

PROGRAMUL DE SUSȚINERE IMM INVEST ROMÂNIA

Programul IMM INVEST ROMÂNIA are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantarede către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii decătre instituţiile de credit.

"Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro" (Legea 346/2004) ).

Beneficiari ai acestui program așacum sunt definiți de OUG 110/2017 pot fi și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cooperațiile așa cum sunt definite de Legea nr.1/2005 precum și microîntreprinderile.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

(a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau pentru capital de lucru, garantate de către stat în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;

    sau

(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

    sau

(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea putând include atât costuri cu capitalde lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor,înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;

    sau

(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

    sau

(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital delucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele18 luni.

Programul IMM Invest va ajuta astfel de întreprinderi ȘI PRIN SUBVENȚIONAREA ÎN PROPORȚIE DE 100% A DOBÂNZILOR DATORATE PÂNĂ LA FINELE ANULUI 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestei scheme de ajutor de stat, în funcție de evoluția economică.

Subvenţionarea dobânzii se va realiza, însă, în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Mai mult, Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanţelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Așadar, se conturează două tipuri de beneficii:

·        garantarea creditului, de către stat, care va spori  șansele ca băncile să aprobe solicitărilede creditare venite din partea solicitanților în program;

·        subvenționarea propriu-zisă a dobânzilor și a comisionului de risc (până la sfârșit de 2020).

Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii unui astfel de program?

În esență, e vorba, în primul rând, de o serie de condiții ce țin de performanța economică a beneficiarului și de istoricul creditelor acordate acestuia:

- în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu au pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă;

- în cazul societăților în nume colectiv, al societăților în comandită simplă și a societății în comandită pe acțiuni atunci când nu au pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă;

 - Beneficiarii nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

- Beneficiaul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

- Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului deCredit, denumită în continuare C.R.C.;

- nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P

- împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

- prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

- sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit finanțatoare;

- nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul încare înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să leachite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată încadrul programului.

- depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia.

 Alte condiții:

Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/ domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.

O altă condiție, dar care apare doar în Normele de punere în aplicare a programului, se referă la faptul că IMM-ul va trebui să își asigure bunurile cu care a garantat, precum și activele finanțate din credit.

Garanțiiale beneficiarului

În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, precum şi cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:

 a) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;

b) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:

a) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

 b) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;

c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare  mai sus prevăzute se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.

Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale

Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Pentru sumele datorate de beneficiari se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.

În cazul beneficiarilor- debitori care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor necesare, înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei destat se realizează de către acestea.

Inapoi