ISOP Logo

NOI FACILITĂȚI FISCALE PE PERIOADA COVID 19

Prin OUG 69/2020 Codul Fiscal se modifică şi se completează în principal pentru a aduce o serie de facilități fiscale menite să stimuleze plata obligațiilor fiscale, cum ar fi:

BonIficații pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor

Prin modificarea art Articolul 121 din Codul fiscal, începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea bugetului de stat.

Prin modificarea art.151,alineatele (22) – (24), începând cu anul 2021 se poate acorda bonificaţie de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei,termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

Prin completarea art.174 se stabilește că  începând cu anul 2021 se pot acorda bonificaţii de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale desănătate. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

 Prin derogare de la dispoziţiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, și în situația în care declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din aceeaşi lege se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi acontribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare,integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

Bonnificația stabilită la litera b) se acordă numai dacă se respectă condiția de la litera a).

Contribuabilii care au depus Declaraţia unică anterior apariției modificărilor legislative fără acordarea bonificaţiilor mai sus enunțate, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la  literele a) și b).

Facilităţi fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente

Sumele reprezentând stimulente/prime plătite până la data de 30 iunie 2020 inclusiv de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgenţă decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID – 19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfăşurării de activităţi care presupun contact direct cu cetăţenii şi sunt supuse riscului de infectare cu SARS – CoV – 2, nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv a contribuţiei asiguratorie pentru muncă.

Persoanele fizice beneficiare ale sumelor prevăzute la alineatul precedent precum şi activităţile desfăşurate de către acestea care presupun contact direct cu cetăţenii se stabilesc prin decizia angajatorului la care îşi desfăşoară activitatea ȘI CARE VA REPREZENTA DOCUMENTUL JUSTIFICATIV PENTRU ACORDAREA ACETOR SCUTIRI.

Prorogarea unor termene

Termenul de 25 mai 2020 prevăzut pentru depunerea Declarației unice și pentru plata obligațiilor stabilite prin aceasta se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462  Codul Fiscal, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de14 august 2020 privind;

-  reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică propriea acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS – CoV – 2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi,potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

- scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ – teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS – CoV – 2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de  facilitățile sus enunțate, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la datade 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii,însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Anularea unor obligaţii accesorii

OUG 69/2020 prevede și anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această data, anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere.

 Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare pot notifica organul fiscal central cu privirela intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit celor mai sus enunțate:

a)     dobânzile,penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;

b)     procedura de Executare silită nu începe sau se suspendă;

c)      Obligațiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor.

Inapoi